کتاب صوتی

نمایش 1–12 از 15 نتیجه

کوین در سمینار های خود و در فایلهای صوتی و یا کتاب هایش از کتاب هایی می گوید که روی خواندن آنها تاکید زیادی دارد.

کوین ترودو می گوید که همیشه و در همه حال به این فایل های صوتی گوش می کرده و حتی یک لحظه را هم به بطالت نگذرانده.

کتاب های صوتی
دوره کوین ترودو

نه تنها او بلکه تمام افرادی که در شرایط مالی و احساسی عالی قرار دارند همین کار را انجام می دادند و همیشه خودشان را با افکار مثبت کتاب های صوتی بمباران می کردند.

کتاب های صوتی که در این بخش قرار دادیم این امکان را فراهم می کند که شما یک دانشگاه خودسازی در گوشی و اتومبیل خود داشته باشید.