نوشته‌ها

ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد

آهنگ ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد

/
ما را به جز خیالت فکری دگر نباشددر هیچ سر خیالی زین خوبتر نبا…